การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5

The 5th National Conference on Science and Technology

15– 16 มกราคม 2564 ณ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา


กำหนดการ
เปิดรับบทความ                                   1 ส.ค.63
วันสุดท้ายของการส่งบทความเพื่อพิจารณา          31 ส.ค.63
วันแจ้งผลการพิจารณา                           15 ก.ย.63 
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์           15 ต.ค.63  
วันประชุมวิชาการ                              15-16 ม.ค.64

บทความฉบับเต็มจะได้รับการเผยแพร่ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ และมีโอกาสได้รับการคัดเลือกลง วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ

Print ISSN: 2586-8101      Online ISSN: 2697-6447

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ e-Mail: ncost@rmutsb.ac.th